چیلودونه لا پیسی کولا  / Chilodonella piscicola  / 

نقشه پراکنش جغرافیایی
نام علمی :
Chilodonella piscicola
نام فارسی :
چیلودونه لا پیسی کولا
نام لاتین :
شاخه:
مژه داران Ciliophora
رده:
فیلوفارینگه آ Phyllopharyngea
خانواده:
چیلودونه لیده Chilodonellidae
مشخصات ظاهری:
شکل بدن بیضوی و پوسته مانند است، قسمت شکمی پهن، قسمت خلفی طاقدار و قسمت قدامی بسمت چپ حالت بیرون زده دارد، سیتوپلاسم خاکستری داراری تعدادی گرانول¬های خاکستری در ابعاد مختلف دارد.
اندازه و رنگ:
ابعاد انگل "چیلودونه¬لا پیسی¬کولا" 60-30 در 40-25 میکرون
پراکنش جغرافیایی:
زنجان حوضه آبهای داخلی
الگوهای رفتاری:
اندام/بافت آلوده: پوست، آبشش
توضیحات :
میزبان: كپور ماهيان Cyprinidae/ سیاه ماهی Capoeta capoeta grasilis
منبع تصویر :
Abdel-Azeem S. Abdel-Baki and Saleh Al-Quraishy (2014)
copyright © 2022 powered by RashinPortal