جستجو در بانک های اطلاعاتی ذخایر آبزیان کشور
نوع جستجو
گروه اصلی
زیر گروه
گروه گونه ای
اکوسیستم
بدن دوكي شكل و فشرده. سر بزرگ؛ داراي دو باله پشتي، اولين باله پشتي با 7 خار و دومين باله پشتي داراي 1 خار و 9 شعاع نرم. باله مخرجي داراي 2 خار و 8 شعاع نرم. باله سينه‌اي داراي 13 شعاع نرم. تعداد فلس‌ها در طول خط جانبي 25 عدد.
بدن كشيده و فشرده. اولين باله پشتي با 8 خار و دومين باله پشتي داراي يك خار و 9 شعاع نرم. فلس‌هاي جلوي باله پشتي 5 عدد. 14 خار آبششي روي بخش پاييني اولين كمان آبشش. باله مخرجي داراي 2 خار و 8 شعاع نرم. در طول خط جانبي 28 فلس وجود دارد.
بدن فشرده و نسبتاً مرتفع. باله پشتي پيوسته و منفرد، داراي 9 خار و 24 تا 26 شعاع نرم. ساقه دمي باريك و طول استاندارد 10 تا 12 برابر كمترين ارتفاع آن. يك خار تيغ مانند در هر طرف ساقه دمي وجود دارد كه در شياري عميق به صورت افقي قرار مي‌گيرد.باله مخرجي داراي 3 خار و 23 يا 24 شعاع نرم.copyright © 2024 powered by RashinPortal