جستجو در بانک های اطلاعاتی ذخایر آبزیان کشور

 شاخه‌ مژه‌ داران‌Phylum Ciliophora

‌تمام‌ انگلهاي‌ اين‌ شاخه‌ داراي‌ مژه‌ هستند كه‌ تمام‌ سطح‌ بدنشان‌ يا قسمتي‌ از آن‌ را پوشانيده‌ است. مژه‌داران‌ بر اساس‌ شكل‌ قرار گرفتن‌ مژه‌ تقسيم‌ بندي‌ مي‌شوند . ‌ برخي‌ از آنها در مرحله‌ خاصي‌ از زندگيشان‌ مژه‌ دار هستند. مژه‌ داران‌ در آبهاي‌ شيرين‌ و شور دنيا انتشار يافته‌اند. تعداد زيادي‌ از آنها داراي‌ زندگي‌ آزاد در محيط‌هاي‌ آبي‌ هستند ولي‌ برخي‌ حالت‌ " انگل‌ اختياري Facultative parasite " مهره‌داران‌ و بي‌ مهرگان‌ مي‌باشند. شكل‌ بدن‌ آنها گرد تا بيضوي‌ داراي‌ منفذ دهاني‌ يا " سيتوستوم Cytostom " و گونه‌هاي‌ مختلف‌ اين‌ شاخه‌ داراي‌ نوع هسته هستند؛ هسته جنسی کوچکتر " ميكرونوكلئوس Micronucleus " که نقش مهمی در تولید مثل جنسی دارد و هسته غیر جنسی بزرگتر " ماكرونوكلئو Macronucleus " که مسئو ل فعالیت­های یک سلول در طول حیاط آن است. تولید مثل جنسی میتواند از طریق تقسیم سلول به دو سلول دختر، تقسیم چند تائی درون کیست و یا جوانه زدن صورت گیرد، تولید مثل جنسی نیز از ترکیب دو سلول انجام می­ گیرد. 
ازآبزیان مناطق مختلف ایران، از "شاخه مژه ­داران " تاکنون، اطلاعات مربوط 19 انگل (9 انگل در سطح گونه و10 انگل در سطح جنس) ثبت شده ­­اند.
نوع جستجو
گروه اصلی
زیر گروه
گروه گونه ای
اکوسیستم
" آسینه تا Acineta sp." مژه داری است که شکل بدنش مخروطی معکوس با یک پوسته محافظتی بنام "لوریکا Lorica" است، این پوسته محافظتی فنجانی شکل بوده که در برخی از گونه ها ممکن است کاملا به بدن چسبیده باشد و قابل مشاهده نباشد، در برخی امکان دارد که کاملا با "لوریکا" محافظت نشود که در آن حالت بدن پهن شده و بر روی یک ساقه قراردارد، "لوریکا" در قسمت قدامی یک شکاف به شکل زنگ باز شده که بدن و شاخک ها از این روزنه بیرون زده میشود، هسته بزرگ گرد یا تخم مرغی شکل است، در حالت لاروی کاملا از مژه پوشیده میشود، گونه های مختلف جنس "آسینه تا Acineta" در آبهای شیرین و دریایی وجود دارند.
"زئوتامنیوم Zoothamnium sp." درسطح بدن خرچنگ دراز آبشیرین Astacus leptodactylus دیده شده است، مژه دارانی غیر متحرک و فاقد اندام حرکتی هستند که قبلا در خانواده "ورتیسلیده Vorticellidae " طبقه بندی می شدند، ولی اخیرا در خانواده زئوتامنیده Zoothamniidae" قرار گرفته اند، این مژه داران کلنی های منشعب بر روی سطح بدن موجودات آبزی ایجاد میکند، اندازه کلنی ها بسته به نوع گونه می تواند از چندین "زوئید Zooids" (یک منفرد که بخش ی از یک کلنی است) تا صدها "زوئید" متغیر باشد، جنس "زئوتامنیوم / Zoothamnium" بیش از هفتاد گونه را شامل می شود ولی تمایز بین گونه ها به دلیل شباهت هایی در شکل و عملکرد اغلب دشوار است، شکل بدن در کلنی ها مخروطی تا تقریباً کروی بوده و با یک ساقه به ساقه اصلی در قسمت خلفی متصل می شوند.
"اپیستیلیس Epistylis sp." در سطح بدن خرچنگ دراز آبشیرین Astacus leptodactylus" مشاهده شده است، این مژه دار بصورت اپی بیونت Epibiont در سطح بدن موجودات دیگر زندگی کرده و تحت شرایط خاصی میتواند مضر باشد، جنس "اپیس تیلیس Epistylis " مژه دارانی هستند که بشکل کلونی زندگی کرده و شکل زنگوله ای و سیلندری شکل و یا مخروطی دارند، دارای ساقه های غیر انقباضی بوده که مژه دار بصورت کلونی یا زوئید Zooids (یک منفرد بخشی از یک کلنی) هستند، تعداد زیادی از این جنس بصورت آزادزی بوده و فقط 5 گونه روی بدن ماهیان و سایر آبزیان آبشیرین زندگی میکنند.
"تتراهایمنا پیریفورمیس Tetrahymena pyriformis" در سطح بدن خرچنگ دراز آب شیرین Astacus leptodactylus مشاهده شده است، یکی از رایج ترین مژه دارانی است که برای تحقیقات آزمایشگاهی استفاده می شود این گونه در آب های شیرین مانند چشمه ها، خندق ها، نهرها، برکه ها و دریاچه ها به طور گسترده پراکنده شده است و زندگی می کند. موزی یا گلابی شکل بوده و پوشیده از 23 – 17 ردیف مژه در نصف النهارهای بدن است، برخی از مژه ها دارای سوراخ دفعی میباشند، دارای یک هسته سلولی بزرگ و یک هسته کوچک و یک "واکوئل انقباضی" است، دو نوع هسته موجود در سلول وظیفه کنترل تغذیه، متابولیسم، تکثیر و رشد موجود را عهده دار هستند.
"کوتورینا سیبولدیی Cothurnia sieboldii" در سطح بدن "خرچنگ دراز آبشیرین Astacus leptodactylus" مشاهده شده است، جنس "کوتورینا / Cothurnia" بدن کشیده دارند و معمولا شیپوری شکل هستند، پوسته محافظتی "لوریکا Lorica" در این مژه دار در قسمت بیرونی ساقه و گاهی اوقات با برآمدگی های عرضی یا چین های اطراف آنها قراردارد و شامل یک یا دو زوئید Zooids (یک منفرد که بخشی از یک کلنی است) می باشد، ماکرونوکلئوس نواری یا نواری شکل است.
"زئوتامنیوم اینترمدیوم Zoothamnium intermedium" در سطح بدن "خرچنگ دراز آب شیرین Astacus leptodactylus" مشاهده شده است، این مژه دار کلنی هایی متشکل از 60 زوئید Zooids (یک منفرد که بخشی از یک کلنی است) بر روی سطح بدن موجودات آبزی ایجاد میکند، در کنار این کلنی ها، "زئوتامنیوم هایی" که قادر به شنای آزاد بوده و متحرک هستند نیز دیده میشود، شکل کروی داشته و حدود 20 میکرومتر قطر دارند.
" اوپرکولاریا آرتیکولاتا Opercularia articulate" در سطح بدن "خرچنگ دراز آبشیرین Astacus leptodactylus دیده شده است، درکلنیهای کوچکی از 3 تا 6 مژه دار متشکل شده اند، ساقه ها باریک، بی تحرک روی اجرام و یا سایر موجودات آبزی قرار میگیرند، "ماکرونوکائوس" بشکل نعله اسبی و در امتداد طول مژه دار قراردارد، شاخکها صاف بوده و در کنار ساقه قراردارند.
" پودوفیرا فیکسا Podophrya fixa" در سطح بدن خرچنگ دراز آب شیرین Astacus leptodactylus مشاهده شده است، این مژه دار مترادف "اکتینوفریس پدیسلاتا Actinophrys pedicellata" است، شکل بدن کروی بوده و در حالت بلوغ فاقد مژه می شود اما "شاخک های بادکشی Suctoral tentacles" در تمام بدن پخش شده اند، ساکن و بدون حرکت بوده و ساقه دار و در برخی موارد بدون ساقه و آزاد است، مرحله لاروی مژه دار میشود،
" پیکسیکولا آنولاتا Pyxicola annulata" در سطح بدن خرچنگ دراز آب شیرین Astacus leptodactylus مشاهده شده است، بدن این مژه دار در قسمت خلفی دارای یک پوسته محافظتی بنام "لوریکا Lorica" بوده که بوسیله یک ساقه به اجرام و موجودات زنده محیطهای آبی متصل می شود.
" ورتیسلا سیمیلیس Vorticella similis" در سطح بدن خرچنگ دراز آب شیرین Astacus leptodactylus مشاهده شده است، این مژه دار کوچک بصورت آزادزی و یا روی بدن موجودات دیگر و بصورت زوئید Zooids (یک منفرد که بخشی از یک کلنی است) زندگی کرده و شکل بدن بصورت زنگوله وارونه با یک دهان پوشیده از مژه که مواد غذایی را وارد بدن میکند، اغلب بصورت همزیست با جلبک های سبز زندگی کرده که میتواند بصورت کلنی یا منفرد باشد.
1234copyright © 2024 powered by RashinPortal