بانک هاي اطلاعاتي

ذخایر ژنتیکی آبزیان کشورزیستگاه های آبزیاندوزیستانپستانداران دریایی

چرا پایگاه اطلاعاتی ذخایر ژنتیکی ؟

هدف ما راه اندازی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی از کلیه ذخایر آبزیان کشور می باشد.

امکان هشدار امکان تماس امکان عضويت

مجریان و همکاران پایگاه اطلاعاتی ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور

مهندس مجید عطوفت شمسی : مجری طرح ایجاد پایگاه اطلاعاتی ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور

مهندس مجید عطوفت شمسی : مجری طرح ایجاد پایگاه اطلاعاتی ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور

دکتر فریدون عوفی: مجری طرح زیستگاههای آبزیان کشور

دکتر فریدون عوفی: مجری طرح زیستگاههای آبزیان کشور

دکتر نیما پورنگ: مجری طرح بانک اطلاعاتی گیاهان آبزی

دکتر نیما پورنگ: مجری طرح بانک اطلاعاتی گیاهان آبزی

پایگاه های اطلاعاتی

ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور

تماس با ما

با تکمیل فرم ارتباط با ما پیام ها، درخواستها، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید

cccode
copyright © 2021 powered by RashinPortal