بانک هاي اطلاعاتي

تنوع زیستی آبزیان ایرانزیستگاه های آبزیاندوزیستانپستانداران دریایی

چرا پایگاه اطلاعاتی ذخایر ژنتیکی ؟

هدف ما راه اندازی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی از کلیه ذخایر آبزیان کشور می باشد.

امکان هشدار امکان تماس امکان عضويت

مجریان و همکاران پایگاه اطلاعاتی ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور

مهندس مجید عطوفت شمسی مجری طرح ایجاد پایگاه اطلاعاتی ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور

مهندس مجید عطوفت شمسی  مجری طرح ایجاد پایگاه اطلاعاتی ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور

دکتر فریدون عوفی: مجری طرح زیستگاههای آبزیان کشور

دکتر فریدون عوفی: مجری طرح زیستگاههای آبزیان کشور

دکتر نیما پورنگ: مجری طرح بانک اطلاعاتی گیاهان آبزی

دکتر نیما پورنگ: مجری طرح بانک اطلاعاتی گیاهان آبزی

پایگاه های اطلاعاتی

ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور

تماس با ما

با تکمیل فرم ارتباط با ما پیام ها، درخواستها، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید

cccode
copyright © 2024 powered by RashinPortal