جستجو در بانک های اطلاعاتی ذخایر آبزیان کشور
نوع جستجو
گروه اصلی
زیر گروه
گروه گونه ای
اکوسیستم
بصورت كلاف بهم پيچيده و بالش مانند. انشعابات جوان‌تر افراشته و بخش‌هاي قديمي پهن و كماني. انشعابات يكطرفه يا پنجه‌اي. بطور محكمي چسبيده به بستر بوسيله تعداد زيادي ريزوئيد.
برگ مانند با پايه نگاهدارنده مشخص. برگ‌ها توده‌اي سفت با شكاف در لب‌هاي چين‌دار، حاشيه تالها موج‌دار.
صفحات پهن و براق با حاشيه‌هاي موجدار. غشائي، تخم‌مرغي تا گرد. گاه عميقاً چاكدار. چسبيده به بستر با پايه نگاهدارنده كوچك.
برگ‌مانند و غشائي، باريك و بلند. بطور نامنظمي لب‌دار با انشعابات دوتايي. حاشيه تالها موج‌دار و مضرس. در قاعده داراي نگاهدارنده كوچك.
لوله اي و ساده، گاه در بخش‌هاي پاييني با انشعابات كم‌پشت وكوچكتر، بطرف بالا اندكي فشرده‌ با يك تا دو گره در هر تال. متورم، موجدار .
رشته‌‌ها استوانه‌اي مومانند و توخالي وگاه فشرده. انشعابات با انشعابات فرعي تكثيرشونده فراوان، متوالي شعاعي.
رشته اي، توده‌اي درهم پيچيده. انشعابات يك رديفي، معمولا با شاخه‌هاي ريزوئيدي نامنظم كوتاه، فراوان و نوك تيز. سلولها يك‌رديفي، اندكي با انتهاي تيز، بدون ديواره عرضي. كلروپلاست شبكه اي با چندين پيرنوئيد.
درهم پيچيده، كپه‌اي. انشعابات جوان افراشته و مسن‌تر گسترده و اغلب كماني. انشعابات متقابل يا پنجه‌اي. بطور محكم چسبيده به بستر صخره‌اي با ريزوئيدهاي نامشخص.
1234copyright © 2024 powered by RashinPortal