چیلودونه لا  / Chilodonella sp.  / 

نقشه پراکنش جغرافیایی
نام علمی :
Chilodonella sp.
نام فارسی :
چیلودونه لا
نام لاتین :
شاخه:
مژه داران Ciliophora
رده:
فیلوفارینگه آ Phyllopharyngea
خانواده:
چیلودونه لیده Chilodonellidae
مشخصات ظاهری:
انگل¬های "چیلودونه لا" از نظر ریخت¬شناسی، بوسیله تعداد ردیف های مژه شناسائی شده و مانند اغلب مژه داران دارای یک هسته بزرگ و یک هسته کوچک می¬باشند. شکل سیتوستوم (دهان سلولی) و بدن انگل بالغ صاف می¬باشد. این تک یاختگان در درجه اول آزاد¬زی بوده ولی تعدادی از گونه¬های آنان در سطح بدن، آبشش و پوست ماهیان پرورشی آب¬شیرین،ایجاد آلودگی کرده و بطور مستقیم یا غیر مستقیم باعث تلفات می شوند.
پراکنش جغرافیایی:
آذربايجان غربي، گيلان، مازندران حوضه آبهای داخلی
الگوهای رفتاری:
اندام/بافت آلوده: سطح بدن، آبشش، پوست
توضیحات :
میزبان: اردك ماهيان Esocidae/ اردك ماهي Esox lucius / سوف ماهيان Percidae/ سوف حاجي طرخان Perca fluviatilis / كپور ماهيان Cyprinidae/ خياطه Alburnoides bipunctatus / ماش ماهي Aspius aspius/ سياه ماهي Capoeta capoeta grasilis/ ماهي حوض Carassius carassius/ شاه كولي Chalcalburnus chalcoides/ آمور Ctenopharyngodon idella/ كپور معمولی Cyprinus carpio,/ فيتوفاگ Hypophthalmichthys molitrix/ كپور سرگنده Hypophthalmichthys nobilis/ لاي ماهي Tinca tinca
منبع تصویر :
https://onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/332a0778-0929-44a3-b4fc-0ebde4a12100/are14285-fig-0003-m.jpg
ماخذ :
Mauricio Laterça M., Lucas C., Natalia M., Santiago Benites P. (2015)
پیوندها :
copyright © 2022 powered by RashinPortal