چیلودونه لا سیپرینی  / Chilodonella cyprini  / 

نقشه پراکنش جغرافیایی
نام علمی :
Chilodonella cyprini
نام فارسی :
چیلودونه لا سیپرینی
نام لاتین :
شاخه:
مژه داران Ciliophora
رده:
فیلوفارینگه آ Phyllopharyngea
خانواده:
چیلودونه لیده Chilodonellidae
مشخصات ظاهری:
قسمت پشتی _ شکمی انگل پهن تر می¬باشد، قسمت عقب متورم و فاقد مژه¬های راه راه است، مژه های قسمت قدامی بلندتر از قسمت خلفی و در قسمت جانبی نیز فاقد مژه¬های راه¬راه است، داخل بدن دارای دو واکوئل انقباضی و دو هسته می باشد.
اندازه و رنگ:
ابعاد انگل "چیلودونه لا سیپرینی" 72-42 در 30-20 میکرون می باشد.
پراکنش جغرافیایی:
چهارمحال و بختياري حوضه آبهای داخلی
الگوهای رفتاری:
اندام/بافت آلوده: سطح بدن
توضیحات :
میزبان¬: آزاد ماهيان Salmonidae/ قزل آلاي رنگين كمان Oncorhyncus mykiss
منبع تصویر :
Molnár M., Csaba Székely Cs., Láng M. (2019)
copyright © 2022 powered by RashinPortal