ایکتیوفتیریوس  / Ichthyophthirius sp.  / 

نقشه پراکنش جغرافیایی
نام علمی :
Ichthyophthirius sp.
نام فارسی :
ایکتیوفتیریوس
نام لاتین :
شاخه:
مژه داران Ciliophora
رده:
اولیگوهیمه نوفورا Oligohymenophorea
خانواده:
ایکتیوفتیریده Ichthyophthiriidae
مشخصات ظاهری:
جنس "ایکتیوفتیریوس"، دارای چند مرحله زیستی بوده و تمام ماهیان آب شیرین را بطور مستقیم آلوده می¬نمایند. در ابتدا "ترونت¬های" مهاجر (theront)، بافت¬های اپی¬تلیال پوست ماهیان را آلوده کرده و پس از تغذیه و رشد به "تروفونت¬" (trophont) تبدیل، و باعث زخم میشوند، وقتیکه به اندازه کافی بزرگ شد در آب رها شده و بدور خود کیست ایجاد و به "تومونت¬" (tomont) تبدیل می¬شود، در داخل کیست، هریک تعدادی "تومیت" (tomit) بوجود آورده که پس از پاره شدن کیست، در آب رها و دوباره تبدیل به "ترونت" (theront) می¬شوند. مدت زمان چرخه حیات در مناسبترین درجه؛ C⸰ 18-20، یک هفته طول می کشد.
پراکنش جغرافیایی:
آذربايجان غربي، خوزستان حوضه آبهای داخلی
الگوهای رفتاری:
اندام/بافت آلوده: سطح بدن
توضیحات :
میزبان: آزاد ماهيان Salmonidae/ قزل آلاي رنگين كمان Oncorhyncus mykiss/ كپور ماهيان/ Cyprinidaeآمور Ctenopharyngodon idella / كپور معمولی Cyprinus carpio/ فيتوفاگ Hypophthalmychthys
منبع تصویر :
Pazooki J., Bernard F., Masoumian M., Hadad-Kaveh Sh. (2002)
ماخذ :
https://www.jbl.de/images/container/w1940/67597.jpg
copyright © 2022 powered by RashinPortal