تتراهایمنا  / Tetrahaymena sp.  / 

نقشه پراکنش جغرافیایی
نام علمی :
Tetrahaymena sp.
نام فارسی :
تتراهایمنا
نام لاتین :
شاخه:
مژه داران Ciliophora
رده:
اولیگوهیمه نوفورا /Oligohymenophorea
خانواده:
تتراهیمه نیده/Tetrahymenidae
مشخصات ظاهری:
گونه های جنس "تتراهایمنا " آزادزی بوده که در آبهای شیرین و استخرهای پرورش ماهی شایع است. این تک یاخته ها برای بقای خود می توانند از "همسفره" به زندگی انگلی و بیماریزا برای ماهیان تبدیل شوند. این مژه دارتخم مرغی تا گلابی شکل بوده و انتهای قدامی آن باریک می شود، در محیط های غنی از مواد غذائی، به طریق غیر جنسی و تقسیم دوتائی تکثیر می شود ولی در مواقع کمبود مواد غذائی، به طریق جنسی تکثیر می شوند.
اندازه و رنگ:
ابعاد آنها 20 در 35 میکرون بوده و دارای 21-18 ردیف مژه های طولی می¬باشند.
پراکنش جغرافیایی:
خوزستان حوضه آبهای داخلی
الگوهای رفتاری:
اندام/بافت آلوده: سطح بدن، پوست
توضیحات :
میزبان¬: كپور ماهيان Cyprinidae/ آمور Ctenopharyngodon idella / كپور معمولی Cyprinus carpio,/ فیتوفاگ Hypopthalmichthys molitrix
منبع تصویر :
https://img.motorprotein.de/img/species_pict/large/Tetrahymena_thermophila_SB210/
copyright © 2022 powered by RashinPortal